top of page
EBP_7808.6.jpg

Նռան օղի

Կրկնակի թորված նռան օղի 50 % ալկ.

Ծավալը

Քանակը 1 արկղում

           12, 6

500ml, 750ml

EBP_7808.5.jpg

Սալորի օղի

Կրկնակի թորված Սալորի օղի 50 % ալկ.

Ծավալը

Քանակը 1 արկղում

           12, 6

500ml, 750ml

EBP_7808.4.jpg

Հոնի օղի

Կրկնակի թորված հոնի օղի 50 % ալկ.

Ծավալը

Քանակը 1 արկղում

           12, 6

500ml, 750ml

EBP_7808.1.jpg

Խնձորի օղի

Կրկնակի թորված հոնի օղի 50 % ալկ.

Ծավալը

Քանակը 1 արկղում

           12, 6

500ml, 750ml

EBP_7808.3.jpg

Ծիրանի օղի

Կրկնակի թորված ծիրանի օղի 50 % ալկ.

Ծավալը

Քանակը 1 արկղում

           12, 6

500ml, 750ml

EBP_7808.2.jpg

Դեղձի օղի

Կրկնակի թորված դեղձի օղի 50 % ալկ.

Ծավալը

Քանակը 1 արկղում

           12, 6

500ml, 750ml

bottom of page